Projekt powiat Białostocki

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Formularz rekrutacyjny

WADY POSTAWY

To program kompleksowej profilaktyki zdrowotnej dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie białostockim

O PROJEKCIE

Projekt pn. „Kompleksowa profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie białostockim” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa, Działanie 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 559 dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat w okresie 2019-2022 na obszarze powiatu białostockiego poprzez zorganizowanie interwencji z zakresu profilaktyki wczesnej i pierwotnej oraz profilaktyki trzeciorzędowej ukierunkowanej na zmniejszenie częstotliwości występowania nabytych wad postawy u dzieci i młodzieży.

DLACZEGO?, DLA KOGO? I KIEDY?

DLACZEGO?

W województwie podlaskim jednym z głównych problemów zdrowotnych u dzieci są problemy ze zniekształceniem kręgosłupa. Pojawiają się one już w okresie wczesnoszkolnym i szkolnym poprzez przebywanie kilkugodzinne w pozycji siedzącej zarówno w szkole jak i w domu przed komputerem, komórką czy telewizorem. Ponadto niewystarczająca aktywność ruchowa dzieci prowadzi do osłabienia mięśni, mniejszej wydolności układu krążenia i układu oddechowego. Gdy do tego dołączymy niewłaściwy sposób żywienia to otrzymujemy niekorzystne zmiany w obrębie narządu ruchu czyli różne wady postawy.

Mając to na uwadze zasadnym jest promowanie profilaktyki wczesnego wykrywania wad rozwojowych postawy i rehabilitacji u dzieci w celu zminimalizowania skutków obecnego stylu życia u dzieci.

Przedmiotowy zapewni dodatkową aktywizację ruchową dzieci w celu zminimalizowania skutków siedzącego trybu życia z jednoczesnym uwzględnieniem edukacji w zakresie prawidłowych zasad zdrowego żywienia wskazując zależności i jego bezpośredni wpływ na powstawanie wad postawy.

Projekt jest odpowiedzią na brak świadomości u dzieci i ich rodziców/opiekunów, profesjonalnej diagnostyki i środków finansowych z zakresu wykrywania, leczenia i rehabilitacji wad postawy u dzieci.

DLA KOGO?

Uczestnikami projektu będą dzieci w wieku 5-14 lat oraz rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat zamieszkujące powiat białostockim.

Grupę docelową stanowią:

  • Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat

  • Dzieci z klas I szkoły podstawowej

  • Dzieci z klas IV szkoły podstawowej

  • Dzieci z klas VI szkoły podstawowej

zamieszakujące powiat białostocki

DZIAŁANIA

W ramach projektu przewidziano następujące Działania:

Etap I – Poziom edukacyjny:

W ramach tego etapu

  • 6926 rodziców/opiekunów dzieci w wieku 5-6 lat (1 rodzic/opiekun – 1 dziecko)

  • 4526 dzieci w wieku 7 lat z klas pierwszych szkoły podstawowej, 4516 dzieci z klas czwartych i 2731 szóstych szkoły podstawowej

zostanie objętych działaniem edukacyjnym z zakresu prawidłowej profilaktyki wad postawy i promowania ruchu i zdrowego stylu życia.

Etap II – Poziom rehabilitacyjno – leczniczy:

W ramach tego etapu

  • 559 dzieci z rozpoznanymi wadami postawy zostaną objęte leczeniem przy zastosowaniu specjalnych metod fizjoterapeutycznych, ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych i ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych na basenie.

Wszystkie zaplanowane działania są bezpłatne łącznie z konsultacjami i badaniami lekarskimi.

KIEDY?

Planowany okres realizacji projektu: 2019-08-01 – 2022-12-31

DOKUMENTY:

Wstępna deklaracja uczestnictwa do pobrania

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w projekcie Poziom I Edukacyjny
Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w projekcie Poziom II Leczniczo – rehabilitacyjny

KONTAKT

Biuro Projektu
ul. Warszawska 79
15-201 Białystok
tel. 662 307 177
e-mail: projekt.bielsk@gmail.com

Godziny pracy Biura Projektu
od poniedziałku – piątku 8.30 – 15.30